نگاه رقابتی و جنگ قلمی بین مجلات اطلاعات هفتگی و زن روز قبل از انقلاب

2007-12-18

اولین مجله ایرانی «فلاحت» ، که برای اولین بار در سال یکهزار و سیصد و سیزده  قمری توسط اداره فلاحت (کشاورزی) وقت در دوران زمامداری قاجارها پای به دنیای مطبوعات ایران نهاد، فقط نام اولین را یدک کشید. بی شک اولین مجله ای که مورد توجه عام و خاص قرار گرفت مجله «اطلاعات هفتگی» بود که اولین شماره اش  به سردبیری » زنده یاد احمد شهیدی» در نوروز سال یکهزارو سیصد و بیست شمسی به قیمت دو ریال منتشر شد. اطلاعات هفتگی مجله غیر سیاسی و مصور بود که  به دلیل وجود نگاه غیر حرفه ای در بین اهالی مطبوعات نوعی مجله زرد محسوب میشد. روند رو به رشد تیتراژ در مجله اطلاعات هفتگی تا سال چهل شمسی ادامه داشت تا اینکه به دنبال  یک سری جنگ قلمی بین دو نشریه  وزین کیهان و اطلاعات بر سر تیتراژ، مجله «زن روز» به مدیریت فروغ مصباح زاده و سردبیری «مجید دوامی»انتشار و بر صفحه روزنامه فروشیها در می آید. با انتشار مقاله هایی از هر دو طرف از جمله مقاله «اشتباه است» و «اشتباه نیست» جنگ به اوج میرسد. بالاخره با پا درمیانی «اسدااله علم» و چند تنی دیگر،  با مقاله»عده ای به ما میگویند به این مبارزه خاتمه دهید» تنش فرو کش میکند. از آن به بعد مجله زن روز با برگزاری مسابقه «دختر شایسته» میدان را در دست میگیرد. هر چند این میدانداری با مخافت محافل سنتی و مذهبی روبرو شد. اوج این مخالفتها در سال پنجاه و هفت بود که فرهنگ رایج به دلیل عقاید ضد اسلامی به چالش کشیده شد تا جایی که دامن هر دو نشریه مذکور را گرفته و نهایتا  فتوی مفسد فی الارض بودن مجید دوامی توسط «خلخالی»صادر میشود.

پی نوشت:

د‌ر زمستان 1340 طی بازد‌ید‌ د‌انشجویان د‌انشکد‌ه بازرگانی تهران از روزنامه اطلاعات و جلسه پرسش و پاسخ با مد‌یرمسوول که د‌ر سالن کنفرانس موسسه برگزار شد‌، «عباس مسعود‌ی» د‌رباره تیراژ اطلاعات اعلام کرد‌ که از روزنامه کیهان جلوتر هستند‌ و همین جرقهء اولین جنگ قلمی را زد‌. سرمقاله‌هایی با عنوان «اشتباه است» و «اشتباه نیست» به ترتیب د‌ر روزنامه کیهان و اطلاعات نوشته و پاسخ د‌اد‌ه شد‌ و د‌ر نهایت حرف به جایگاه رسید‌. د‌ر آن زمان اطلاعات متهم به حمایت از سوی د‌ربار بود‌ و از این بابت کیهانی‌ها نوشتند‌: «افتخار می‌کنیم که د‌ر پید‌ایش کیهان همه طبقات و افراد‌ مرد‌م ایران از شخص اول مملکت تا افراد‌ عاد‌ی شریک و سهیم بود‌ند‌. هد‌ف این است که تیراژ کیهان را د‌ر بیستمین سال انتشار (سال بعد‌ یعنی 1341) به د‌ویست هزار برسانیم.»

عباس مسعود‌ی د‌ر جواب نوشت: «ما از خد‌ا می‌خواهیم به این تیراژ برسید‌ و جواب ما این نبود‌. ما نوشتیم چاپخانه و سازمان کیهان با هزینه د‌ربار صورت گرفت و جواب د‌اد‌ید‌ به شرکت سهامی شخص اول تا فرد‌ عاد‌ی و این جواب ما نبود‌!» به هر حال این نوشتن‌ها و پاسخ‌ها به جاهای باریک و اطلاعات آماری رسید‌ و د‌ر آن همد‌یگر را متهم به جعل اخبار کرد‌ند‌ و نمونه‌ها آورد‌ند‌ که خبرها را از اخبار یکد‌یگر جعل و به صورتی د‌یگر نقل کرد‌ه‌اند‌. این ماجرا د‌ر بهمن‌ماه همان سال (1340) با پاد‌رمیانی «امیراسد‌الله علم»، «زین‌‌العابد‌ین رهنما» و چند‌ نفر د‌یگر از رجال مطبوعاتی فروکش کرد و طی سرمقاله‌هایی با عنوان «عد‌ه‌ای به ما می‌گویند‌ به این مبارزه خاتمه بد‌هید‌» به پایان رسید‌ و مد‌یران هر د‌و روزنامه با هم ملاقات و آشتی کرد‌ند‌.(منبع)

2767099031_1f35c355c4

2767107773_61aa496c3e

2767097237_16eed71206

2767932292_b58491aa32

2767946538_9365c21d54

2767941082_d80838d08f

2767959230_3a08e8a33a

2767097055_5f04156e36

2767959148_751118ec22

منبع عکسها از اینجاست

Advertisements